Finance Unit School

กองการเงิน กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดอบรม “การศึกษาภายในหน่วยด้านการเงินการคลัง” (Finance Unit School) ดังนี้.-

          1.หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล

          2.หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

          3.หลักสูตรการบัญชีเงินราชการเบื้องต้น

          4.หลักสูตรความรู้ทั่วไปด้านการเงินการคลัง

อำนวยการสอนโดย : พันเอก ฤทัย ศรีทอง (หน.นกง.กกง.สพ.ทบ.)

สอนโดย : พันโท พงษ์พันธ์ แจ่มสว่าง (นรง.สพ.ทบ.), พันโท พรชัย โพธิ์แจ้ง (นบช.สพ.ทบ.)

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามได้ที่ โทร. 080-271-5788 หรือ โทร.ทบ. 94745 (พ.ท.พงษ์พันธ์ฯ)