เกี่ยวกับเรา

Home เกี่ยวกับเรา
พระธนบดี (สุจริตํ อมตํ กมฺมํ)

กองการเงิน กรมสรรพาวุธทหารบก

กองการเงิน กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นส่วนราชการในสังกัดกรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก กระทรวงกลาโหม (หน่วยขึ้นตรง สพ.ทบ.) มีภารกิจหน้าที่สนับสนุนงานด้านการเบิกจ่าย การรับ – จ่ายเงิน การบัญชีเงินราชการ และงานด้านการเงินการคลังอื่น ๆ ให้กับส่วนราชการ หรือหน่วยขึ้นตรงกรมสรรพาวุธทหารบก ปัจจุบันมีหัวหน้าสำนักงานอัตรายศพันเอก และหัวหน้าแผนกอัตรายศพันโท และผู้ช่วยหัวหน้านายทหารการเงิน (อัตรายศพันโท) โดยปัจจุบันประกอบไปด้วย 3 แผนก กับอีก 1 ส่วน ได้แก่.-

  • แผนกควบคุมการเบิกจ่าย มีหน้าที่ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินของหน่วยรับการสนับสนุน และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยเบิกจ่ายของกองทัพบก (ได้แก่ กรมการเงินทหารบก ตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
  • แผนกรับจ่ายเงิน มีหน้าที่จัดทำใบสรุปจ่ายเงินที่รับโอนตามฎีกาเบิกจ่ายจากกรมการเงินทหารบก เพื่อจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ หรือส่วนราชการผู้เบิก ตลอดจนรับเงินราชการทั้งเงินสด เช็ค หรือเงินประเภทอื่น ๆ เช่น ธนาณัติ (money order) หนังสือค้ำประกันของธนาคาร (Bank Guarantee) ฯลฯ
  • แผนกบัญชี มีหน้าที่นำหลักฐานที่มีการรับ – จ่ายเงินแล้วไปเพื่อบันทึกบัญชีราชการ ทั้งสมุดรายวันขั้นต้น และบัญชีแยกประเภท ตลอดจนบัญชีย่อยต่าง ๆ รวมทั้งทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ และออกรายงานการเงิน ทั้งรายงานประจำเดือน (งบเดือน) และรายงานประจำปี (งบปี) ได้แก่ งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย และ/หรือ งบกระแสเงินสด
  • ส่วนธุรการ มีหน้าที่ด้านการจัดทำ รับ – ส่ง หนังสือราชการภายใน หรือที่ส่งออกจากกองการเงิน กรมสรรพาวุธทหารบก ตลอดจนทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหนังสือราชการ อาทิ หนังสือสั่งการ หนังสือเวียนเพื่อทราบ ตลอดจนดูแลด้านสิทธิกำลังพลในสังกัดกองการเงิน กรมสรรพาวุธทหารบก ทั้งกำลังพลประเภทนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำส่วนราชการ และพนักงานราชการ ปัจจุบันมีนายทหารสัญญาบัตรตามแต่หัวหน้านายทหารการเงินจะแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ