อบรมเรื่องการบริหารจัดการการเงินครัวเรือนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (6 ก.ย.62)