ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการ (นายทหารชั้นนายพล)