รูป หน.กอง (พ.อ.ฤทัยฯ)

พันเอก ฤทัย ศรีทอง
หัวหน้านายทหารการเงิน
กองการเงิน กรมสรรพาวุธทหารบก

สื่อสารกับเราทางไลน์ (๑๖ ก.ย.๖๒)
กรมการเงินทหารบก
tmb biz click logo
my gpf logo 2
สำนักงานพระพุทธฯ

กองการเงิน กรมสรรพาวุธทหารบก จัดตั้งขึ้นตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) ของกรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก โดยเป็นส่วนราชการขึ้นตรง (นขต.) กับกรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งมีสถานะเป็น “หน่วยถืองบประมาณ” ของกองทัพบก ปัจจุบันมีที่ตั้งสำนักงาน ณ อาคารกองบัญชาการกรมสรรพาวุธทหารบก (หลังเก่า) เลขที่ 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 กองการเงินฯ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมสรรพาวุธทหารบกด้านการเบิกจ่าย การรับจ่าย และการบัญชีเงินราชการ ปัจจุบันมีหัวหน้านายทหารการเงินเป็นผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าสำนักงานฯ (อัตราพันเอก) และมีนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ลูกจ้างประจำส่วนราชการ และพนักงานราชการ ร่วมกันปฏิบัติงาน โดยมีส่วนราชการติดต่อที่สำคัญ อาทิเช่น กรมการเงินทหารบก (กง.ทบ.) มีภารกิจให้การสนับสนุนด้านการเบิกจ่ายแก่กรมสรรพาวุธทหารบกในฐานะหน่วยเบิกจ่ายของกองทัพบก สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.) ซึ่งมีฐานะเป็นกรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบก (มีหน้าที่ด้านการจัดทำงบประมาณ การควบคุม และบริหารงบประมาณของกองทัพบก และกำกับดูแลกรมฝ่ายกิจการพิเศษ จำนวน 1 กรม และ 1 สำนักงาน ได้แก่ กรมการเงินทหารบก และสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก) และสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.) ซึ่งมีสถานะเป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษเช่นเดียวกับกรมการเงินทหารบก มีหน้าที่ตรวจบัญชีเงินราชการ สถานะและการบริหารทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนตรวจการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดกองทัพบก และเสนอแนะข้อท้วงติงต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการเงินราชการ และทรัพย์สินราชการซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพบก

ใบลากิจ ทบ.
ใบลาป่วย
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
หนังสือมอบอำนาจ (รับเงิน)
ใบรับเงิน (ชั่วคราว)
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ใบเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
ใบเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
หนังสือแสดงเจตนาขอเบิกและรับเงินค่ารักษาพยาบาล ณ หน่วยที่ไปช่วยราชการ
หนังสือแสดงเจตนาขอเบิกและรับเงินค่าการศึกษาบุตร ณ หน่วยที่ไปช่วยราชการ
ใบสรุปจ่ายเงินประเจำวัน (กง.12)
ใบฝากเงิน (กง.5)/ใบนำส่งเงิน (กง.4)
ใบนำส่งเงิน (กง.4)
ใบยืมเงิน (กง.3)
ใบสำคัญรับเงิน (กง.2)
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
เอกสารทางการเงินการคลังอื่น ๆ (เว็บไซต์ กง.ทร.)
เอกสารการเงินการคลังอื่น ๆ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน) (เว็บไซต์ กง.ทหาร)

แสดงความยินดีกับนายทหารที่สำเร็จการศึกษา (ร.อ.หญิง ศุทธิกานต์) (19 มี.ค.62)
ประดับยศนายทหารสัญญาบัตร (ร.ท.วสันต์ฯ) (13 มิ.ย.62)
ทำบุญด้านหน้าหอประชุม สพ.ทบ. (4 ก.ค.62)
ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (28 ก.ค.62)
ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2562)
ประดับยศนายทหารชั้นประทวน (3 นาย) (16 สิงหาคม 2562)
พิธีคล้ายวันสถาปนากรมสรรพาวุธทหารบก (20 สิงหาคม 2562)
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายห้วงที่ 2 ปี พ.ศ.2562 (21 สิงหาคม 2562)
ยินดีกับนายทหารใหม่ (ว่าที่ร้อยตรี สุรทัศน์ เกไธสง) (28 สิงหาคม 2562)
ยินดีกับนายทหารใหม่ (ร.ต.วีระศักดิ์, ร.ต.หญิง ศันสนีย์ฯ) (26 กันยายน 2562)
ยินดีกับนายทหารใหม่ (ร.ต.ก้องภพฯ) (4 ตุลาคม 2562)

กรมการเงินกลาโหม
กรมการเงินทหาร
กรมการเงินทหารบก
กรมการเงินทหารเรือ
กรมการเงินทหารอากาศ
กรมสรรพาวุธทหารบก โลโก้
กรมสรรพาวุธทหารเรือ (โลโก้)
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (โลโก้)

กระดานข่าว

  • – สนใจติดตั้งโปรแกรมสแกนและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ติดต่อที่เบอร์โทร 080-271-5788 โทร ทบ. 94745 (ฟรี) (เฉพาะหน่วยในสังกัด สพ.ทบ.)
  • – สนใจให้ กกง.สพ.ทบ. ติดตั้ง Windows และ MS Office ให้ติดต่อที่เบอร์โทร 080-271-5788 โทร ทบ. 94745 (ฟรี) (เฉพาะหน่วยในสังกัด สพ.ทบ.)
  • – สนใจรับการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์เบื้องต้น/ความรู้ทั่วไปด้านการเงินการคลัง ติดต่อ 080-271-5788 โทร ทบ. 94745 (ฟรี) (เฉพาะกำลังพลสังกัดกระทรวงกลาโหม)
  • – เชิญชวนร่วมบริจาคทำบุญทอดกฐินกรมสรรพาวุธทหารบก ติดต่อที่ กองกำลังพล หรือ กองการเงิน สพ.ทบ. โทร. 02-241-4827 หรือ 080-271-5788 หรือ โทร ทบ. 94745
  • – เชิญชวนร่วมบริจาคทำบุญทอดกฐินกรมการเงินทหารบก ณ วัดจุฬามณี จว.พระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บก.ทบ. เลขที่บัญชี 077-2-16280-6 ชื่อบัญชี กฐินกรมการเงินทหารบก แล้วแจ้งให้กองธนารักษ์ฯ ทราบ ที่โทร. 0-2297-7660 โทร ทบ. 97660 โทรสาร 02-297-8298 เพื่อขอรับใบอนุโมทนาบัตร (ใช้ลดหย่อนภาษีรายได้ฯ ได้) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • – โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ประจำปี 2562 หลักสูตร “บริหารการเงินแบบสมดุล คุณทำได้ ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับข้าราชการทหารบก (ศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562) ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) คลิกที่นี่
  • – สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน (ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ให้วงเงินอนุมัติสูงสุดที่ 25 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ผู้กู้ยืมต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ถึง 59 ปี (ทั้งนี้สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 12 ปี หรือจนถึงอายุไม่เกิน 60 ปี) คลิกที่นี่
  • – สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ให้กู้แก่ข้าราชการทหารบำนาญ ผ่อนชำระได้นานสูงสุดจนถึงอายุ 90 ปี วงเงินอนุมัติสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ของเงินบำเหน็จตกทอด คลิกที่นี่