พันเอก ฤทัย ศรีทอง (๒)

พันเอก ฤทัย ศรีทอง
หัวหน้านายทหารการเงิน
กองการเงิน กรมสรรพาวุธทหารบก

สื่อสารกับเราทางไลน์ กกง.สพ.ทบ.
กองการเงิน สพ.ทบ. (ที่ตั้ง)
กรมการเงินทหารบก
tmb biz click logo
my gpf logo 2
สำนักงานพระพุทธฯ

กองการเงิน กรมสรรพาวุธทหารบก จัดตั้งขึ้นตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) ของกรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก โดยเป็นส่วนราชการขึ้นตรง (นขต.) กับกรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งมีสถานะเป็น “หน่วยถืองบประมาณ” ของกองทัพบก ปัจจุบันมีที่ตั้งสำนักงาน ณ อาคารกองบัญชาการกรมสรรพาวุธทหารบก (หลังเก่า) เลขที่ 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 กองการเงินฯ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมสรรพาวุธทหารบกด้านการเบิกจ่าย การรับจ่าย และการบัญชีเงินราชการ ปัจจุบันมีหัวหน้านายทหารการเงินเป็นผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าสำนักงานฯ (อัตราพันเอก) และมีนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ลูกจ้างประจำส่วนราชการ และพนักงานราชการ ร่วมกันปฏิบัติงาน โดยมีส่วนราชการติดต่อที่สำคัญ อาทิเช่น กรมการเงินทหารบก (กง.ทบ.) มีภารกิจให้การสนับสนุนด้านการเบิกจ่ายแก่กรมสรรพาวุธทหารบกในฐานะหน่วยเบิกจ่ายของกองทัพบก สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.) ซึ่งมีฐานะเป็นกรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบก (มีหน้าที่ด้านการจัดทำงบประมาณ การควบคุม และบริหารงบประมาณของกองทัพบก และกำกับดูแลกรมฝ่ายกิจการพิเศษ จำนวน 1 กรม และ 1 สำนักงาน ได้แก่ กรมการเงินทหารบก และสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก) และสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.) ซึ่งมีสถานะเป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษเช่นเดียวกับกรมการเงินทหารบก มีหน้าที่ตรวจบัญชีเงินราชการ สถานะและการบริหารทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนตรวจการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดกองทัพบก และเสนอแนะข้อท้วงติงต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการเงินราชการ และทรัพย์สินราชการซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพบก

ใบลากิจ ทบ.
ใบลาป่วย
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
หนังสือมอบอำนาจ (รับเงิน)
ใบรับเงิน (ชั่วคราว)
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ใบเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
ใบเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
หนังสือแสดงเจตนาขอเบิกและรับเงินค่ารักษาพยาบาล ณ หน่วยที่ไปช่วยราชการ
หนังสือแสดงเจตนาขอเบิกและรับเงินค่าการศึกษาบุตร ณ หน่วยที่ไปช่วยราชการ
ใบสรุปจ่ายเงินประเจำวัน (กง.12)
ใบฝากเงิน (กง.5)/ใบนำส่งเงิน (กง.4)
ใบนำส่งเงิน (กง.4)
ใบยืมเงิน (กง.3)
ใบสำคัญรับเงิน (กง.2)
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
เอกสารทางการเงินการคลังอื่น ๆ (เว็บไซต์ กง.ทร.)
เอกสารการเงินการคลังอื่น ๆ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน) (เว็บไซต์ กง.ทหาร)

แสดงความยินดีกับนายทหารที่สำเร็จการศึกษา (ร.อ.หญิง ศุทธิกานต์) (19 มี.ค.62)
ประดับยศนายทหารสัญญาบัตร (ร.ท.วสันต์ฯ) (13 มิ.ย.62)
ทำบุญด้านหน้าหอประชุม สพ.ทบ. (4 ก.ค.62)
ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (28 ก.ค.62)
ทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2562)
ประดับยศนายทหารชั้นประทวน (3 นาย) (16 สิงหาคม 2562)
พิธีคล้ายวันสถาปนากรมสรรพาวุธทหารบก (20 สิงหาคม 2562)
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายห้วงที่ 2 ปี พ.ศ.2562 (21 สิงหาคม 2562)
ยินดีกับนายทหารใหม่ (ว่าที่ร้อยตรี สุรทัศน์ เกไธสง) (28 สิงหาคม 2562)
ยินดีกับนายทหารใหม่ (ร.ต.วีระศักดิ์, ร.ต.หญิง ศัลสนีย์ฯ) (26 กันยายน 2562)
ยินดีกับนายทหารใหม่ (ร.ต.ก้องภพฯ) (4 ตุลาคม 2562)
ทำบุญทอดกฐินกรมสรรพาวุธทหารบก ณ วัดโคกกะฐิน ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช (27 ต.ค.62)
งานเลี้ยงปีใหม่ กกง.สพ.ทบ. 3 ม.ค.63

กรมการเงินกลาโหม
กรมการเงินทหาร
กรมการเงินทหารบก
กรมการเงินทหารเรือ
กรมการเงินทหารอากาศ
กรมสรรพาวุธทหารบก โลโก้
กรมสรรพาวุธทหารเรือ (โลโก้)
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (โลโก้)

กระดานข่าว

  • – สนใจติดตั้งโปรแกรมสแกนและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ติดต่อที่เบอร์โทร 080-271-5788 โทร ทบ. 94745 (ฟรี) (เฉพาะหน่วยในสังกัด สพ.ทบ.)
  • – สนใจให้ กกง.สพ.ทบ. ติดตั้ง Windows และ MS Office ให้ติดต่อที่เบอร์โทร 080-271-5788 โทร ทบ. 94745 (ฟรี) (เฉพาะหน่วยในสังกัด สพ.ทบ.)
  • – สนใจรับการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์เบื้องต้น/ความรู้ทั่วไปด้านการเงินการคลัง ติดต่อ 080-271-5788 โทร ทบ. 94745 (ฟรี) (เฉพาะกำลังพลสังกัดกระทรวงกลาโหม)
  • – โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ประจำปี 2562 หลักสูตร “บริหารการเงินแบบสมดุล คุณทำได้ ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับข้าราชการทหารบก (ศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562) ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) คลิกที่นี่
  • – สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน (ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ให้วงเงินอนุมัติสูงสุดที่ 25 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ผู้กู้ยืมต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ถึง 59 ปี (ทั้งนี้สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 12 ปี หรือจนถึงอายุไม่เกิน 60 ปี) คลิกที่นี่
  • – สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ให้กู้แก่ข้าราชการทหารบำนาญ ผ่อนชำระได้นานสูงสุดจนถึงอายุ 90 ปี วงเงินอนุมัติสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ของเงินบำเหน็จตกทอด คลิกที่นี่