รูป หน.กอง (พ.อ.ฤทัยฯ)

พันเอก ฤทัย ศรีทอง
หัวหน้านายทหารการเงิน
กองการเงิน กรมสรรพาวุธทหารบก

สื่อสารกับเราทางไลน์
กรมการเงินทหารบก
สำนักงานพระพุทธฯ

กองการเงิน กรมสรรพาวุธทหารบก จัดตั้งขึ้นตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) ของกรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก โดยเป็นส่วนราชการขึ้นตรง (นขต.) กับกรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งมีสถานะเป็น “หน่วยถืองบประมาณ” ของกองทัพบก ปัจจุบันมีที่ตั้งสำนักงาน ณ อาคารกองบัญชาการกรมสรรพาวุธทหารบก (หลังเก่า) เลขที่ 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 กองการเงินฯ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมสรรพาวุธทหารบกด้านการเบิกจ่าย การรับจ่าย และการบัญชีเงินราชการ ปัจจุบันมีหัวหน้านายทหารการเงินเป็นผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าสำนักงานฯ (อัตราพันเอก) และมีนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ลูกจ้างประจำส่วนราชการ และพนักงานราชการ ร่วมกันปฏิบัติงาน โดยมีส่วนราชการติดต่อที่สำคัญ อาทิเช่น กรมการเงินทหารบก (กง.ทบ.) มีภารกิจให้การสนับสนุนด้านการเบิกจ่ายแก่กรมสรรพาวุธทหารบกในฐานะหน่วยเบิกจ่ายของกองทัพบก สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.) ซึ่งมีฐานะเป็นกรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบก (มีหน้าที่ด้านการจัดทำงบประมาณ การควบคุม และบริหารงบประมาณของกองทัพบก และกำกับดูแลกรมฝ่ายกิจการพิเศษ จำนวน 1 กรม และ 1 สำนักงาน ได้แก่ กรมการเงินทหารบก และสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก) และสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.) ซึ่งมีสถานะเป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษเช่นเดียวกับกรมการเงินทหารบก มีหน้าที่ตรวจบัญชีเงินราชการ สถานะและการบริหารทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนตรวจการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดกองทัพบก และเสนอแนะข้อท้วงติงต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการเงินราชการ และทรัพย์สินราชการซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพบก

กรมการเงินกลาโหม
กรมการเงินทหาร
กรมการเงินทหารบก
กรมการเงินทหารเรือ
กรมการเงินทหารอากาศ
กรมสรรพาวุธทหารบก โลโก้
กรมสรรพาวุธทหารเรือ (โลโก้)
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (โลโก้)

กระดานข่าว

  • – สนใจติดตั้งโปรแกรมสแกนและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ติดต่อที่เบอร์โทร 080-271-5788 (ฟรี)
  • – สนใจให้ กกง.สพ.ทบ. ติดตั้ง Windows และ MS Office ให้ติดต่อที่เบอร์โทร 080-271-5788 โทร ทบ. 94745 (ฟรี)
  • – สนใจรับการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์เบื้องต้น/ความรู้ทั่วไปด้านการเงินการคลัง ติดต่อ 080-271-5788 (ฟรี)
  • – เชิญชวนร่วมบริจาคทำบุญทอดกฐินกรมสรรพาวุธทหารบก (โอนเงินเข้าบัญชี สพ.ทบ.) และขอรับใบอนุโมทนาบัตรติดต่อ พันโท พงษ์พันธ์ แจ่มสว่าง ที่เบอร์โทร 080-271-5788 โทร ทบ. 94745 (กรุณารอช่วงหลังออกพรรษาฯ)