กองการเงิน สพ.ทบ. (ที่ตั้ง)
กรมการเงินทหารบก
TMB Biz click logo
my gpf logo 2
สำนักงานพระพุทธฯ

กองการเงิน กรมสรรพาวุธทหารบก จัดตั้งขึ้นตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) ของกรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก โดยเป็นส่วนราชการขึ้นตรง (นขต.) กับกรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งมีสถานะเป็น “หน่วยถืองบประมาณ” ของกองทัพบก ปัจจุบันมีที่ตั้งสำนักงาน ณ อาคารกองบัญชาการกรมสรรพาวุธทหารบก (หลังเก่า) เลขที่ 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 กองการเงินฯ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมสรรพาวุธทหารบกด้านการเบิกจ่าย การรับจ่าย และการบัญชีเงินราชการ ปัจจุบันมีหัวหน้านายทหารการเงินเป็นผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าสำนักงานฯ (อัตราพันเอก) และมีนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ลูกจ้างประจำส่วนราชการ และพนักงานราชการ ร่วมกันปฏิบัติงาน โดยมีส่วนราชการติดต่อที่สำคัญ อาทิเช่น กรมการเงินทหารบก (กง.ทบ.) มีภารกิจให้การสนับสนุนด้านการเบิกจ่ายแก่กรมสรรพาวุธทหารบกในฐานะหน่วยเบิกจ่ายของกองทัพบก สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.) ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบก (มีหน้าที่ด้านการจัดทำงบประมาณ การควบคุม และบริหารงบประมาณของกองทัพบก และกำกับดูแลกรมฝ่ายกิจการพิเศษ จำนวน 1 กรม และ 1 สำนักงาน ได้แก่ กรมการเงินทหารบก และสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก) และสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.) ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากรมฝ่ายกิจการพิเศษเช่นเดียวกับกรมการเงินทหารบก มีหน้าที่ตรวจบัญชีเงินราชการ สถานะและการบริหารทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนตรวจการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดกองทัพบก และเสนอแนะข้อท้วงติงต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการเงินราชการ และทรัพย์สินราชการซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพบก

ใบลากิจ ทบ.
ใบลาป่วย ทบ.
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
หนังสือมอบอำนาจ (เพื่อให้ผู้อื่นรับเงินแทน ฯลฯ)
ใบรับเงิน (ชั่วคราว)
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (สำหรับยื่นแบบชำระภาษีเงินได้)
ใบเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
ใบเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
หนังสือแสดงเจตนาขอเบิกและรับเงินค่ารักษาพยาบาล ณ หน่วยที่ไปช่วยราชการ
หนังสือแสดงเจตนาขอเบิกและรับเงินค่าการศึกษาบุตร ณ หน่วยที่ไปช่วยราชการ
ใบสรุปจ่ายเงินประจำวัน (กง.12)
ใบฝากเงิน (กง.5)/ใบนำส่งเงิน (กง.4)
ใบนำส่งเงิน (กง.4)
ใบยืมเงิน (กง.3)
ใบสำคัญรับเงิน (กง.2)
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) เช่น ใช้ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฯลฯ
เอกสารทางการเงินการคลังอื่น ๆ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง) (เว็บไซต์ กง.ทร.)
เอกสารการเงินการคลังอื่น ๆ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง) (เว็บไซต์ กง.ทหาร)

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554 (ขกง.54)
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.2555 (รบช.55)
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539
บรรยายสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล
บรรยายสรุประเบียบการเงินการคลังที่น่าสนใจ
คู่มือการเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ
หนังสือ ว484 (ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียม)
รายละเอียดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียม
การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินใน รพ.เอกชน
ประกาศ สปสช. เรื่อง อวัยวะเทียม ปี 2561
ชี้แจงการเบิกค่าการศึกษาบุตร
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2)
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3)
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4)
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5)
ระเบียบ กค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
ระเบียบ กค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2)
แนวบรรทัดฐานคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีพิพาทการเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน ลง 29 ก.ค.59
สารพันปัญหาข้อกฏหมาย/ระเบียบ การเบิกค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อบ้านข้าราชการ (เอกสารบรรยาย)
กระบวนการ/ขั้นตอน การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (แผนภาพพร้อมบรรยาย)

ผังการจัดองค์กรภายใน กกง
กรมการเงินกลาโหม
กรมการเงินทหาร
กรมการเงินทหารบก
กรมการเงินทหารเรือ
กรมการเงินทหารอากาศ
กรมสรรพาวุธทหารบก โลโก้
กรมสรรพาวุธทหารเรือ (โลโก้)
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (โลโก้)

– โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ประจำปี 2562 หลักสูตร “บริหารการเงินแบบสมดุล คุณทำได้ ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับข้าราชการทหารบก (ศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562) ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) คลิกที่นี่

  • – สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน (ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ให้วงเงินอนุมัติสูงสุดที่ 25 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ผู้กู้ยืมต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ถึง 59 ปี (ทั้งนี้สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 12 ปี หรือจนถึงอายุไม่เกิน 60 ปี) คลิกที่นี่
  • – สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ให้กู้แก่ข้าราชการทหารบำนาญ ผ่อนชำระได้นานสูงสุดจนถึงอายุ 90 ปี วงเงินอนุมัติสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ของเงินบำเหน็จตกทอด คลิกที่นี่

Gazette Logo 1